Ajuntament de Santa Bàrbara
identitat planera
Santa Bàrbara, un mar d'oliveres Santa Bàrbara, un mar d'oliveres Santa Bàrbara, un mar d'oliveres Santa Bàrbara, un mar d'oliveres Santa Bàrbara, un mar d'oliveres Santa Bàrbara, un mar d'oliveres

1.     Impost sobre bens immobles
2.     Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
3.     Taxa per expedició de documents administratius
4.     Taxa per llicències urbanístiques
5.     Taxa per llicència d’obertura d’establiment
6.     Taxa per clavegueram
7.     Taxa per recollida d'escombraries
8.     Taxa per cementiri municipal
9.     Taxa per llicència d’autotaxis i altres vehicles de lloguer
10.   Ordenança reguladora de la taxa per servei del mercat municipal
11.   Impost sobre vehicles de tracció mecànica
12.   Impost sobre activitats econòmiques
13.   Taxa per prestació de serveis a la piscina municipal
14.   Taxa pel subministrament d’aigua, gas i electricitat
15.   Taxa per la prestació del servei de l’emissora municipal
16.   Impost sobre contribucions especials
17.   Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
18.   Taxa per prestació del servei de veu pública
19.   Taxa per instal·lació quioscos a la via pública
20.   Taxa per ocupació de terrenys d’us públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa
21.   Taxa per ocupació del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
22.   Taxa per ocupació de terrenys d’us públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles, etc.
23.   Taxa per prestació de serveis culturals
24.   Reguladora de la taxa per l’obertura de sondatges i rases en terrenys d’ús públic
25.   Reguladora taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública i immobilització de vehicles
26.   Reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic local amb grues, mercaderies, material de construcció, runes, tanques , puntals , bastides i altres instal·lacions anàlogues
27.   Reguladora de la taxa per la prestació de serveis assistencials
28.   Reguladora del preu públic per a la prestació de serveis de l’Smartcentre de Santa Bàrbara
29.   Reguladora de la taxa per la inscripció a llar d’infants
30.   Reguladora del preu públic per la publicació d’anuncis en la revista d’informació municipal i en programes varis d’activitats municipals
31.   Reguladora del preu públic per la utilització de sales d’equipament municipal
32.   Reguladora de la taxa per la instal·lació d’anuncis que ocupen el domini públic local

34.   Cartells via pública

 

Agendala Plana RàdioBibliotecaPunt TICInstal·laciones esportivesLlar d'infantsPIJ planerCentre d'interpretacióDeixalleriaOlivetaGaleria d'imatges

la imatge del mes

Imatge del mes

Ajuntament de Santa Bàrbara - Plaça Cid i Cid, 1 - 43570 Santa Bàrbara (el Montsià) - Tel. 977 71 70 00 - Fax 977 71 92 85 - correu electrònic

informació general - avís legal i privacitat