Ordenances fiscals
7753
page-template-default,page,page-id-7753,bridge-core-2.6.7,qode-quick-links-1.0,vcwb,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-25.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-90858
 

Ordenances fiscals

Ordenança Fiscal núm. 1 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Ordenança Fiscal núm. 2 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Ordenança Fiscal núm.3 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Ordenança Fiscal núm.4 REGULADORA DE LA TAXA PER LLICENCIES URBANISTIQUES Pl.

Ordenança Fiscal núm. 5 REGULADORA DE LES TAXES PER LA TRAMITACIÓ DE L’OBERTURA D’ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS

Ordenança Fiscal núm. 6 REGULADORA DE LA TAXA PER CLAVEGUERAM

Ordenança Fiscal núm. 7 REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

Ordenança Fiscal núm. 8 REGULADORA DE TAXA DEL CEMENTIRI LOCAL, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL

Ordenança Fiscal núm. 9 REGULADORA DE LA TAXA PER LA LLICENCIA D’AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER

Ordenança Fiscal núm. 10 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEI DEL MERCAT MUNICIPAL

Ordenança Fiscal núm. 11 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Ordenança Fiscal núm.12 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Ordenança Fiscal núm. 13 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA MUNICIPAL, INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I ALTRES SERVEIS ANÀLEGS Pl.

Ordenança Fiscal núm.14 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, GAS I ELECTRICITAT

Ordenança Fiscal núm. 15 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE L’EMISSORA MUNICIPAL

Ordenança Fiscal núm. 16 IMPOST SOBRE CONTRIBUCIONS ESPECIALS Pl.

Ordenança Fiscal núm. 17 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS URBANS

Ordenança fiscal núm.18 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE VEU PÚBLICA

Ordenança Fiscal núm. 19 REGULADORA DE TAXA PER INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCS A LA VIA PÚBLICA

Ordenança Fiscal núm. 20 REGULADORA DE TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES, CADIRES I ALTRES ELEMENTS AMB FINALITAT LUCRATIVA

Ordenança Fiscal núm. 21 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES O ENTITATS EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT

Ordenança Fiscal núm. 22 REGULADORA DE TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES, ATRACCIONS O ESBARJO SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PUBLIC LOCAL AIXÍ COM INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC

Ordenança Fiscal núm.23 TAXA PER SERVEIS CULTURALS I RECREATIUS

Ordenança Fiscal núm.24 REGULADORA DE LA TAXA PER L’OBERTURA DE SONDATGES O RASES EN TERRENYS D’ÚS PUBLIC I QUALSEVOL REMOGUDA EN LA VIA PUBLICA DEL PAVIMENT O DE LES VORERES

Ordenança Fiscal núm. 25 TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA I IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES

Ordenança Fiscal núm.26 REGULADORA DE TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL AMB GRUES,MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES

Ordenança Fiscal núm. 27 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ASSISTENCIALS

Ordenança fiscal núm 28 PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE L’SMARTCENTRE DE SANTA BÀRBARA

Ordenança Fiscal núm. 29 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA INSCRIPCIÓ A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL

Ordenança fiscal núm. 30 PREU PÚBLIC PER LA PUBLICACIÓ D’ANUNCIS EN LA REVISTA D’INFORMACIÓ MUNICIPAL I EN PROGRAMES VARIS D’ACTIVITATS MUNICIPALS

Ordenança Fiscal núm. 31 TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE SALES D’EQUIPAMENT MUNICIPAL

Ordenança Fiscal núm. 32 TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ D’ANUNCIS QUE OCUPEN EL DOMINI PÚBLIC LOCAL Pl.

Ordenança Fiscal núm. 33 REGULADORA DE TAXA PER L’ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER APARCAMENT EXCLUSIU, PARADA DE VEHICLES, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA

Ordenança fiscal núm 34 TAXA REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CARTELLS INDICADORS DE LLOCS D’INTERÈS A SANTA BÀRBARA

(J.Roig/La Plana Ràdio).- En la sessió plenària celebrada el dia 29 de setembre a l’Ajuntament de Santa Bàrbara es va proposar la modificació d’algunes de les ordenances fiscals i la incorporació d’altres de noves, entre les que cal destacar la que fa referència a la bonificació que s’aplicarà a partir d’ara a determinats tipus de vehicles. L’alcalde del municipi, Alfred Blanch, va explicar a la corporació que, concretament els que es bonificaran són els considerats històrics i els elèctrics, que estaran exempts d’abonar els corresponents impostos, mentre que els híbrids tindran una reducció del 50 % i els de més de 25 anys una bonificació del 25 %.

Es va aprovar també la modificació de la taxa sobre construccions, instal·lacions i obres que ara anirà lligada amb la de llicències urbanístiques i per a la qual s’estableix una quota mínima de 30 euros.

Es va proposar també una nova taxa de 15 euros pels tràmits que ha de fer l’Ajuntament amb la Guardia Civil per tal d’obtenir les targetes d’armes de 4a categoria (escopetes i pistoles d’aire comprimit) i també s’incorpora una nova taxa per als nínxols usats que serà la meitat del que es paga pels nous. També es va modificar els preus que han de pagar els majors de 65 anys pels cursos de natació o els “bonocursets” que tindran una bonificació de 5 euros. Finalment es va proposar també retocar el preu dels anuncis del programa de festes que s’arrodonirà un cop s’hagi aplicat l’IVA.

El conjunt de propostes es va aprovar amb els vots del grup de CiU i PPC, mentre que el grup d’Esquerra Planera va votar en contra, tot i estar d’acord amb tots els punts, menys amb el que feia referència a la taxa de 30 euros que s’aplicarà sobre construccions, instal·lacions i obres i que, com va puntualitzar l’alcalde, va lligada a la dels tràmits administratius que genera l’obtenció de llicències urbanístiques.

Santa Bàrbara, 30 de setembre de 2016

Alcaldia