Regidoria d’Urbanisme
2750
page-template-default,page,page-id-2750,bridge-core-2.6.7,qode-quick-links-1.0,vcwb,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-25.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-90858
 

Regidoria d’Urbanisme

Responsable: Antonio Ollés Molías

aolles@santabarbara.cat

Tècnic: Víctor Moreso

Competències:

 • Informació urbanística
 • Abastament d’aigua potable
 • Cèdules urbanístiques
 • Plans i instruments urbanístics
 • Parcel·lació i reparcel·lació
 • Sistemes d’execució
 • Execucions urbanístiques
 • Expropiacions i valoracions
 • Clavegueram
 • Enllumenat públic
 • Obres municipals
 • Altermenament, fitació i divisió
 • Registre solar
 • Ús i edificació del sòl
 • Manteniment d’edificis municipals

 

Planejament urbanístic a Santa Bàrbara.Planejament vigent.

El planejament general vigent de Santa Bàrbara són les Normes Subsidiàries de Planejament urbanístic que van ser aprovades pel Ple de la corporació municipal el 31 de març de l’any 2005 i definitivament aprovat per la Direcció General d’Urbanisme, la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya el dia 1 de juny de 2005 (2005/17616E).

Les Normes i plànols d’ordenació constitueixen el cos normatiu específic en matèria urbanística de Santa Bàrbara. En el no previst per les Normes Subsidiàries, es recurrirà a la Legislació Urbanística i d’ordenació del territori aplicable en cada cas.

Aquest apartat, junt amb el Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, garanteix la publicitat dels documents vigents i en permet la consulta telemàtica.

 

NORMES SUBSIDIÀRIES DE SANTA BÀRBARA

Pànols i modificacions (RPUC)

Generalitat de Catalunya. Dep. de Territori i Sostenibilitat. Urbanisme.

www.gencat.cat

 

 

Pla territorial general de Catalunya.

Pla territorial general de Catalunya.Què és?.

És l’instrument que defineix els objectius d’equilibri territorial d’interès general per a Catalunya i, a la vegada, marc orientador de les accions que emprenen els poders públics per a crear les condicions adequades per a atreure l’activitat econòmica als espais idonis i per aconseguir que la ciutadania tingui uns nivells de qualitat de vida semblants, independentment de l’àmbit territorial on visquin.

Data d’aprovació

Aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, defineix set àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials, basats en la funcionalitat territorial.

Contingut

El Pla inclou les determinacions següents:

 • La definició de les zones del territori amb característiques homogènies per raó del potencial de desenvolupament i de la situació socioeconòmica.
 • La indicació dels nuclis de població que, per les seves característiques, hauran d’exercir una funció impulsora i reequilibradora.
 • La determinació dels espais i dels elements naturals que cal conservar per raó d’interès general referida a tot el territori.
 • La definició de terres d’ús agrícola o forestal d’especial interès que cal conservar o ampliar per les característiques d’extensió, de situació i de fertilitat.
 • La previsió de l’emplaçament de grans infraestructures, especialment de comunicació, de sanejament i energètiques i d’equipaments d’interès general.
 • La indicació de les àrees del territori en les quals cal promoure usos específics.

·         La definició dels àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials que s’hauran d’adequar als àmbits establerts en la divisió territorial de Catalunya; es poden agrupar unitats comarcals, però en cap cas no es poden dividir.

Pla territorial parcial de les Terres de l'Ebre

Aprovació definitiva (Aprovat definitivament pel Consell Executiu el dia 27 de juliol de 2010). Publicat al DOGC núm.5696 de 19 d’agost de 2010.Continguts

El nou Pla:

 • Ordena el desenvolupament urbanístic de l’àmbit  i protegeix els valors naturals, la connectivitat ecològica i els espais significatius d’interès paisatgístic, com el delta de l’Ebre o les planes inundables del riu.
 • Defineix les estratègies de creixement dels nuclis urbans i potencia el sòl per a activitat econòmica amb l’impuls del LOGIS Ebre, el polígon industrial Catalunya sud i dos nous polígons supramunicipals, el de la Fatarella i el del Molló, alhora que delimita tres reserves de sòl de potencial interès estratègic, a l’Aldea-Camarles, Alcanar i Móra la Nova.
 • Proposa millores a totes les xarxes d’infraestructures: les xarxes viària i ferroviària, els sistemes portuari, aeroportuari i logístic i, atesa la singularitat de les Terres de l’Ebre, en les relacionades amb la navegació fluvial.
 • Inclou la potenciació dels principals eixos viaris amb la substitució funcional de l’N-340 per l’autovia A-7 com a via ràpida de gran capacitat, la reconversió a autovia de la C-12, la construcció de variants i el condicionament de la xarxa de carreteres secundàries.
 • Incorpora les previsions d’infraestructures ferroviàries d’abast general i proposa un enllaç ferroviari des de l’Aldea fins al port d’Alcanar, com també un tren-tramvia.
 • Aposta pel port d’Alcanar com a port comercial amb gran potencial logístic, dotat d’accessos de qualitat, per a la qual cosa preveu el desdoblament de l’actual N-340 fins a Amposta i l’enllaç ferroviari abans esmentat.
 • Integra les Directrius del paisatge per a la protecció i la gestió d’aquest, vinculades al Catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre, que també s’ha aprovat.
Mapa urbanístic de Catalunya
El Mapa urbanístic de Catalunya (MUC), de caràcter sintètic, permet la lectura contínua de l’ordenació urbanística del país, i resol les diferències de codificació, llenguatge i representació que tenen els diferents plans urbanístics vigents en l’actualitat.  Per a l’elaboració del Mapa s’ha establert un model de codificació únic que permet l’homogeneïtzació de tots els documents, i s’ha definit un estàndard d’intercanvi de les dades urbanístiques digitals. El MUC és, d’una banda, una eina estratègica de l’Administració per dur a terme les polítiques de planificació i ordenació del territori i, de l’altra, un instrument d’utilitat per a la ciutadania, que dóna transparència a la informació urbanística vigent.
Registre de planejament urbanístic de Catalunya (www.gencat.cat).
Des de l’1 de juliol de 2007, l’Administració de la Generalitat de Catalunya fa efectiva la consulta telemàtica dels instruments de planejament vigent, mitjançant aquesta aplicació, disponible al web del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.